Đội ngũ giảng viên

Vincent David

Giảng viên bản ngữ

Sống tại Montréal, đến từ Saint-Eustache, Quebec

Nguyễn Hoàng Thắng

Thạc sĩ

Thạc sĩ ngôn ngữ học đại học Hutech

LV Corp

Giảng viên bản ngữ

Giảng viên bản ngữ người Philippine

Lâm Văn Giả

Tiến sỹ ngôn ngữ học

Chairman tại Global Languages and Business Group

Mulles

Tiến sỹ

Tiến sỹ
International Linkage Office tại Saint Paul School of Professional Studies

My Jason

Giảng viên bản ngữ

Giảng viên bản ngữ
English Instructor tại OISP

Christopher Pollisco

Thạc sỹ

President (Division Science Organization Officers)

Nguyễn Chí Linh

Tác giả

CEO sách Trí tuệ hoàn hảo